Numru Armenjan 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero զրո -
1 Wieħed մեկ -
2 żewġ երկու -
3 Tliet երեք -
4 Erba չորս -
5 ħamsa հինգ -
6 Sitta վեց -
7 Seba յոթ -
8 Tmien ութ -
9 Disa ինը -
10 Għaxar տասը -
11 ħdax տասնմեկ -
12 Tnax տասներկու -
13 Tlettax տասներորդ -
14 Erbatax տասնչորս -
15 Ħmistax տասնհինգ -
16 Sittax տասնվեց -
17 Sbatax տասնյոթ -
18 Tmintax տասնութ -
19 Dsatax տասնինն -
20 Għoxrin քսան -
21 Għoxrin wieħed քսան -
22 Tnejn u għoxrin քսան երկու -
23 Għoxrin tlieta քսաներեք -
24 Erbgħa u għoxrin քսանչորս -
25 ħamsa u għoxrin քսանհինգ -
26 Għoxrin sitta քսանվեց -
27 Sebgħa u għoxrin քսան յոթ -
28 Tmienja u għoxrin քսան ութ -
29 Għoxrin disa քսանինը -
30 Tletin երեսուն -
31 Tletin wieħed երեսուն մեկ -
32 Tnejn u tletin երեսուն երկու -
33 Tlieta u tletin երեսուն երեք -
34 Erbgħa u tletin երեսուն չորս -
35 ħamsa u tletin երեսուն հինգ -
36 Sitta u tletin երեսուն վեց -
37 Sebgħa u tletin երեսուն յոթ -
38 Tmienja u tletin երեսուն ութ -
39 Tletin disa երեսուն ինը -
40 Erbgħin քառասուն -
41 Erbgħin wieħed քառասունմեկ -
42 Erbgħin tnejn քառասուներկու -
43 Erbgħin tlieta քառասուներեք -
44 Erbgħin erba քառասունչորս -
45 ħamsa u erbgħin քառասունհինգ -
46 Sitta u erbgħin քառասունվեց -
47 Sebgħa u erbgħin քառասունյոթ -
48 Erbgħin tmienja քառասունութ -
49 Erbgħin disa քառասուն ինը -
50 ħamsin հիսուն -
51 ħamsin wieħed հիսունմեկ -
52 ħamsin tnejn Հիսուն երկու -
53 ħamsin tlieta Հիսուն երեք -
54 ħamsin erba հիսունչորս -
55 ħamsa u ħamsin հիսունհինգ -
56 ħamsin sitta հիսուն վեց -
57 Seba w ħamsin հիսունյոթ -
58 ħamsin tmienja հիսուն ութ -
59 Disgħa u ħamsin հիսուն ինը -
60 Sittin վաթսուն -
61 Sittin wieħed վաթսուն մեկ -
62 Tnejn u sittin վաթսուն երկու -
63 Sittin tlieta վաթսուն երեք -
64 Sittin erba վաթսուն չորս -
65 ħamsa u sittin վաթսուն հինգ -
66 Sitta u sittin վաթսուն վեց -
67 Sebgħa u sittin վաթսուն յոթ -
68 Sittin tmienja վաթսունութ -
69 Disgħa u sittin վաթսունինը -
70 Sebgħin յոթանասուն -
71 Sebgħin wieħed յոթանասուն մեկ -
72 Sebgħin tnejn յոթանասուն երկու -
73 Sebgħin tlieta յոթանասուն երեք -
74 Erbgħa u sebgħin յոթանասուն չորս -
75 ħamsa u sebgħin յոթանասուն հինգ -
76 Sebgħin sitta յոթանասուն վեց -
77 Sebg յոթանասուն յոթ -
78 Sebgħin tmienja յոթանասունութ -
79 Disgħa u sebgħin յոթանասուն ինը -
80 Tmenin ութսուն -
81 Tmenin wieħed ութսուն մեկ -
82 Tnejn u tmenin ութսուն երկու -
83 Tlieta u tmenin ութսուն երեք -
84 Tmenin erba ութսունչորս -
85 ħamsa u tmenin ութսունհինգ -
86 Tmenin sitta ութսուն վեց -
87 Tmenin seba ութսուն յոթ -
88 Tmenin tmienja ութսուն ութ -
89 Tmenin disa ութսուն ինը -
90 Disgħin իննսուն -
91 Disgħin wieħed իննսուն մեկ -
92 Disgħin tnejn իննսուն երկու -
93 Disgħin tlieta իննսուն երեք -
94 Disgħin erba իննսուն չորս -
95 Disgħin ħamsa իննսունհինգ -
96 Sitta u disgħin իննսունվեց -
97 Disgħin seba իննսուն յոթ -
98 Tmienja u disgħin իննսուն ութ -
99 Disgħin իննսուն ինը -
100 Mija հարյուր -