Numru Albaniż 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 żero Zero -
1 Wieħed Një -
2 żewġ Dy -
3 Tliet Tre -
4 Erba Katër -
5 ħamsa Pesë -
6 Sitta Gjashtë -
7 Seba Shtatë -
8 Tmien Tetë -
9 Disa Nëntë -
10 Għaxar Dhjetë -
11 ħdax Njëmbëdhjetë -
12 Tnax Dymbëdhjetë -
13 Tlettax Trembëdhjetë -
14 Erbatax Katërmbëdhjetë -
15 Ħmistax Pesëmbëdhjetë -
16 Sittax Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sbatax Shtatëmbëdhjetë -
18 Tmintax Tetëmbëdhjetë -
19 Dsatax Nëntëmbëdhjetë -
20 Għoxrin Njëzet -
21 Għoxrin wieħed Njëzet e një -
22 Tnejn u għoxrin Njëzet e dy -
23 Għoxrin tlieta Njëzet e tre -
24 Erbgħa u għoxrin Njëzet e katër -
25 ħamsa u għoxrin Njëzet e pese -
26 Għoxrin sitta Njëzet e gjashtë -
27 Sebgħa u għoxrin Njëzet e shtatë -
28 Tmienja u għoxrin Njëzet e tetë -
29 Għoxrin disa Njëzet e nëntë -
30 Tletin Tridhjetë -
31 Tletin wieħed Tridhjetë një -
32 Tnejn u tletin Tridhjetë e dy -
33 Tlieta u tletin Tridhjetë e tre -
34 Erbgħa u tletin Tridhjetë e katër -
35 ħamsa u tletin Tridhjetë e pesë -
36 Sitta u tletin Tridhjetë e gjashtë -
37 Sebgħa u tletin Tridhjetë e shtatë -
38 Tmienja u tletin Tridhjetë e tetë -
39 Tletin disa Tridhjetë e nëntë -
40 Erbgħin Dyzetë -
41 Erbgħin wieħed Dyzet e një -
42 Erbgħin tnejn Dyzet e dy -
43 Erbgħin tlieta Dyzet e tre -
44 Erbgħin erba Dyzet e katër -
45 ħamsa u erbgħin Dyzet e pesë -
46 Sitta u erbgħin Dyzet e gjashtë -
47 Sebgħa u erbgħin Dyzet e shtatë -
48 Erbgħin tmienja Dyzet e tetë -
49 Erbgħin disa Dyzet e nëntë -
50 ħamsin Pesëdhjetë -
51 ħamsin wieħed Pesëdhjetë e një -
52 ħamsin tnejn Pesëdhjetë e dy -
53 ħamsin tlieta Pesëdhjetë e tre -
54 ħamsin erba Pesëdhjetë e katër -
55 ħamsa u ħamsin Pesëdhjetë e pesë -
56 ħamsin sitta Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Seba w ħamsin Pesëdhjetë e shtatë -
58 ħamsin tmienja Pesëdhjetë e tetë -
59 Disgħa u ħamsin Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sittin Gjashtëdhjetë -
61 Sittin wieħed Gjashtëdhjetë e një -
62 Tnejn u sittin Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sittin tlieta Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sittin erba Gjashtëdhjetë e katër -
65 ħamsa u sittin Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sitta u sittin Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sebgħa u sittin Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sittin tmienja Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Disgħa u sittin Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sebgħin Shtatëdhjetë -
71 Sebgħin wieħed Shtatëdhjetë e një -
72 Sebgħin tnejn Shtatëdhjetë e dy -
73 Sebgħin tlieta Shtatëdhjetë e tre -
74 Erbgħa u sebgħin Shtatëdhjetë e katër -
75 ħamsa u sebgħin Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sebgħin sitta Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sebg Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sebgħin tmienja Shtatëdhjetë e tetë -
79 Disgħa u sebgħin Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Tmenin Tetëdhjetë -
81 Tmenin wieħed Tetëdhjetë e një -
82 Tnejn u tmenin Tetëdhjetë e dy -
83 Tlieta u tmenin Tetëdhjetë e tre -
84 Tmenin erba Tetëdhjetë e katër -
85 ħamsa u tmenin Tetëdhjetë e pesë -
86 Tmenin sitta Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Tmenin seba Tetëdhjetë e shtatë -
88 Tmenin tmienja Tetëdhjetë e tetë -
89 Tmenin disa Tetëdhjetë e nëntë -
90 Disgħin Nëntëdhjetë -
91 Disgħin wieħed Nëntëdhjetë e një -
92 Disgħin tnejn Nëntëdhjetë e dy -
93 Disgħin tlieta Nëntëdhjetë e tre -
94 Disgħin erba Nëntëdhjetë e katër -
95 Disgħin ħamsa Nëntëdhjetë e pesë -
96 Sitta u disgħin Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Disgħin seba Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Tmienja u disgħin Nëntëdhjetë e tetë -
99 Disgħin Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Mija Njëqindë -